ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH AFFILIATE NGAYNAY.NET
CHO NGƯỜI VẬN HÀNH AFFILIATE SITE

Điều khoản sử dụng chương trình Affiliate codai.vn cho người vận hành Affiliate site (sau đây gọi là “quy ước này”) được sử dụng bởi người vận hành Affiliate site (sau đây gọi là “Bên B” ) và VTM ADTECH (sau đây gọi là “Bên A”) khi Bên B sử dụng chương trình Affiliate mà Bên A cung cấp (sau đây gọi là “chương trình ngaynay.net”). Hai bên nhất trí với các điều khoản này và cam kết sẽ tuân thủ nghiêm túc, trên tinh thần tin tưởng lẫn nhau.CHƯƠNG I. QUY ƯỚC CHUNG

Điều 1 (Tuân thủ các quy định)
Bên B phải tuân thủ quy ước này và tất cả các quy ước, quy định, hướng dẫn, các điều khoản liên quan kèm theo quy ước này.
Điều 2 (Định nghĩa)

1. [Chương trình Affiliate], hay [Quảng cáo trên nền tảng internet hưởng hoa hồng], là hệ thống mà tại đó Bên B đăng các quảng cáo của chủ quảng cáo trên media của mình và nhận được thu nhập dựa trên hiệu quả quảng cáo.
2. [Chương trình civi.vn] là chương trình Affiliate mà Bên A cung cấp, theo đó, quảng cáo được đăng trên các Affiliate site, và chủ quảng cáo trả hoa hồng cho Bên B theo hiệu quả quảng cáo.
3. [Chủ quảng cáo] là những người vận hành các website thương mại điện tử như giới thiệu, bán hàng hóa, dịch vụ, đăng ký thành viên, nhận yêu cầu catalog,…trên internet và sử dụng chương trình này để đăng quảng cáo.
4. [Trang của chủ quảng cáo] là các website thương mại điện tử như giới thiệu, bán hàng hóa, dịch vụ, đăng ký thành viên, nhận yêu cầu,…trên internet và sử dụng chương trình này.
5. [Người vận hành Affiliate site] là cá nhân hoặc pháp nhân vận hành Affiliate site và sử dụng chương trình này.
6. [Media] là các phương tiện truyền thông sử dụng các thiết bị, ứng dụng như email, PC, smartphone, máy tính bảng để thực hiện đăng quảng cáo.
7. [Web media] là những trang mà Bên A đã xác nhận đăng ký, thao tác trên các thiết bị như PC, smartphone, máy tính bảng,…[Web media] bao gồm cả các [mirror site], trang nhân bản từ web media mà Bên A đã xác nhận đăng ký.
8. [Email media] là những trang mà Bên A đã xác nhận đăng ký trong email mailing list, email magazine được nhìn thấy trên các thiết bị đầu cuối như PC, smartphone, máy tính bảng,…
9. [Affiliate site] là cách gọi chung của [Web media][Email media], là các phương tiện truyền thông mà Bên B quản lý và Bên A đã xác nhận việc đăng ký.
10. [Màn hình quản lý] là màn hình mà Bên A cung cấp như một phần của chương trình này, Bên B có thể sử dụng màn hình này xác nhận và xuất nhập các thông tin quan trọng khi sử dụng chương trình như đăng ký liên kết với chủ quảng cáo, thiết lập hay xóa bỏ link quảng cáo, xác nhận lịch sử giao dịch, xem điều kiện phát sinh hoa hồng và điều kiện thanh toán.
11. [CPC] là số hoa hồng cho mỗi lần người dùng nhấp chuột vào quảng cáo đăng tải trên Affiliate site.
12. [Hoa hồng giá cố định] là số hoa hồng với một mức tiền cố định trả cho mỗi lượt giao dịch do chủ quảng cáo chỉ định phát sinh trên các quảng cáo đăng trên Affiliate site.
[Hoa hồng tỷ lệ cố định] là số tiền hoa hồng được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị sản phẩm mà chủ quảng cáo đã chỉ định cho mỗi lượt giao dịch phát sinh trên quảng cáo đăng trên Affiliate site.CHƯƠNG II. THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH AFFILIATE

Điều 3 (Hợp đồng và các điều khoản sử dụng)
1. Bên B sau khi đồng ý trực tuyến quy ước này, tiếp tục thực hiện đăng ký thông tin và cung cấp các tài liệu cần thiết cho Bên A. Sau đó, Bên A sẽ gửi thông tin xác nhận đồng ý, và hợp đồng giữa hai bên được thiết lập. Theo đó, Bên B có thể sử dụng chương trình này.
2. Các thông tin cần thiết bao gồm : Trường hợp bên B là cá nhân : ① Số CMTND ; ②Mã số thuế ( Trường hợp là Công ty tư nhân ); ③ Quốc tịch, nơi thường trú của người vận hành; ④ Lựa chọn Freelance hay Công ty tư nhân . ⑤ Thông tin thanh toán. Trường hợp Bên B là pháp nhân :⑥Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh ( File PDF hoặc file ảnh ) ; ⑦Mã số thuế ; ⑧Thông tin người đại diện, ⑨ Thông tin thanh toán.
3. Trong thời gian hiệu lực của quy ước này, nếu Bên B thay đổi nội dung của thông tin hoặc tài liệu đã đăng ký theo quy định tại khoản 2 điều này thì phải nhanh chóng thông báo cho Bên A bằng văn bản hoặc email, đồng thời cung cấp tài liệu chứng minh sự thay đổi đó (File mềm bản sao giấy đăng ký kinh doanh mới).
4. Bên B chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, toàn bộ các thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Bên A liên quan đến nội dung công việc do Bên B đảm nhận và Bên B chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực và đúng pháp luật về toàn bộ các thông tin, tài liệu đã cung cấp.
5. Trường hợp Bên A nhận ủy quyền công việc vận hành quảng cáo của chủ quảng cáo sử dụng chương trình này thì chủ quảng cáo đóng vai trò là Bên A theo quy ước này.

Điều 4 (Quyền từ chối cung cấp chương trình)
1. Bên A dựa trên nhận định độc lập của mình có thể từ chối cung cấp chương trình này với các media không phù hợp với hệ thống. Bên B không được phản đối hay kháng nghị những nhận định này.
2. Bên A dựa trên nhận định độc lập của mình có thể hủy bỏ đăng ký của các Affiliate site thuộc 1 trong các trường hợp dưới đây mà không cần thông báo trước. Bên B không được phản đối hay kháng nghị những nhận định này.
a) Được vận hành bởi cá nhân bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp chưa đủ 18 tuổi phải đảm bảo có người đại diện theo pháp luật theo quy định pháp luật hiện hành và các trường hợp pháp luật cấm, hạn chế đối với người điều hành hệ thống Affiliate site.
b) Đăng ký thông tin không chính xác.
c) Thông tin đăng ký chứa đựng nội dung vi phạm đạo đức, trật tự an ninh xã hội.
d) Có các hoạt động vi phạm pháp luật hoặc khuyến khích các hành vi đó.
e) Có các hoạt động liên quan đến hoạt động lừa đảo, bán hàng đa cấp vi phạm pháp luật hay các hành vi tương tự.
f) Có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống hoặc gây thiệt hại, đe dọa gây thiệt hại về tài sản, uy tín của cá nhân hay cơ quan, tổ chức cụ thể ( bao gồm cả trường hợp vu khống hay xúc phạm danh dự của Bên A).
g) Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền nhân thân, quyền sử dụng hình ảnh, các quyền khác theo quy định của pháp luật, xâm phạm quyền lợi được bảo vệ, hoặc các quy định liên quan.
h) Vi phạm các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh các ngành nghề theo quy định;
i) Nội dung không rõ ràng, hình thức không phù hợp, vi phạm luật cạnh tranh, quảng cáo nội dung mang tính chất so sánh trái quy định.
j) Vi phạm các quy định về điều kiện phát sinh hoa hồng.
k) Cung cấp lợi ích cho nhân viên của mình hoặc người dùng tương ứng dựa trên các quỹ nhận được từ bên thứ ba như tiền mặt, tiền điện tử, point, mileage,…
l) Nội dung của Affiliate site bị thay đổi đáng kể so với danh mục mà Bên A đã nhận được.
m) Cần phải đăng nhập để hiển thị các nội dung chính (Trừ trường hợp Bên A hoặc chủ quảng cáo có thể truy cập miễn phí bất kỳ lúc nào các nội dung như quản lý Affiliate site, mật khẩu của khách)
n) Không có vị trí phù hợp trên trang web để đăng quảng cáo.
o) Không được hiển thị chính xác trên trình duyệt chính.
p) Bị xác định là Affiliate site không phù hợp với chương trình này.

Điều 5 (Không tiết lộ lý do phán đoán)
Bên A dựa trên nhận định độc lập có quyền quyết định có cung cấp chương trình này cho Bên B hay không, ngoài ra, chủ quảng cáo dựa trên các điều kiện liên kết mà mình đã quy định độc lập sẽ quyết định có chấp nhận liên kết hay không. Nguyên nhân của các nhận định không nhất thiết phải được thông báo cho Bên B. Bên B không được khiếu nại hay thắc mắc về những quyết định đó. Bên A không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc này.

Điều 6 (Đăng ký và khai báo)
1. Khi đăng ký sử dụng chương trình này, Bên B phải khai báo các thông tin chính xác bằng văn bản hoặc phương thức mà Bên A đã quy định.
2. Các thông tin khai báo bao gồm thông tin mới thay thế thông tin đã nộp hoặc nhập trực tuyến khi đăng ký, thay đổi hông tin liên quan đến chuyển tiền hoa hồng của Affiliate site.
3. Khi thay đổi thông tin, Bên B tự mình thực hiện thay đổi các nội dung đã đăng ký trên màn hình quản lý. Tuy nhiên, trường hợp thay đổi tên cá nhân (hoặc tên công ty), thay đổi người đại diện, thay đổi thông tin tài khoản nhận hoa hồng, thay đổi mã số đăng ký kinh doanh, Bên B phải gửi thông báo thay đổi tới Bên A theo hình thức được chỉ định trước, Bên A sẽ xét duyệt và thực hiện các thay đổi đó.
4. Bên A không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu Bên B bị mất lợi ích do những thông tin đăng ký và khai báo được quy định tại điều này là không chính xác, gian lận.
5. Bên B phải đăng ký tài khoản nhận tiền hoa hồng mà tên chủ tài khoản và tên cá nhân (hoặc tên công ty) đã đăng ký trên hệ thống phù hợp với nhau.

Điều 7 (Tuyên bố và cam kết)
1. Bên B tuyên bố và cam kết các điều sau với Bên A.
a) Hiện tại chính mình hoặc nhân viên, giám đốc, người phụ trách đại lý, người làm công không thuộc các trường hợp các tổ chức, cá nhân sử dụng hành vi bạo lực hoặc gian lận nhằm đạt lợi ích kinh tế hoặc đang trong thời gian chấp hành hình phạt theo quy định Bộ luật hình sự Việt Nam.
b) Hiện nay, không thuộc hay liên quan chặt chẽ tới các đối tượng dưới đây và trong tương lai cũng không trở thành các đối tượng này.

1) Bị chi phối hoạt động kinh doanh bởi các đối tượng quy định tại mục 1.
2) Có hoạt động kinh doanh liên quan lớn đến các đối tượng quy định tại mục 1.
3) Cung cấp ngân quỹ hay cơ sở hạ tầng cho các đối tượng quy định tại mục 1 .
4) Lợi dụng các đối tượng quy định tại mục 1 nhằm thu lợi bất chính hay nhằm gây tổn thất cho bên thứ ba.
5) Có mối quan hệ xã hội khác với các đối tượng quy định tại mục 1.

2. Bên B cam kết không sử dụng bên thứ ba hoặc tự mình thực hiện các hành vi dưới đây.
a) Yêu cầu dựa trên hành vi bạo lực.
b) Yêu cầu vượt quá trách nhiệm pháp lý.
c) Hành vi đe dọa, lừa dối, cưỡng ép hoặc hành vi bạo lực có liên quan đến giao dịch.
d) Gây tổn hại đến danh tiếng, cản trở công việc kinh doanh của Bên A hoặc chủ quảng cáo liên kết bằng cách lan truyền thông tin sai lệch, lừa đảo hay dùng vũ lực.
e) Hành vi yêu cầu sử dụng danh nghĩa của các đối tượng quy định tại mục 1.
f) Thực hiện hành vi cải tạo, nâng cấp hoặc thay đổi Affiliate site trong quá trình sử dụng, quản lý khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của bên A.
g) Thực hiện các hành vi xâm phạm đến các quyền sở hữu trí tuệ của bên B hoặc sử dụng Affiliate site trong việc xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ với bất kỳ bên thứ ba khác.

3. Trường hợp Bên B vi phạm một trong số các quy định tại khoản 2 điều này, không cần xem xét quy định tại khoản 2 điều 30, không cần thông báo cho Bên B, Bên A có thể hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần hợp đồng mà không phải bồi thường thiệt hại.
4. Trường hợp phát sinh các thiệt hại đối với Bên A do nguyên nhân phía trên, Bên B phải bồi thường các thiệt hại đó.CHƯƠNG III. LIÊN KẾT VỚI CHỦ QUẢNG CÁO VÀ HOA HỒNG

Điều 8 (Liên kết và hủy bỏ liên kết)
1. Bên A hoặc chủ quảng cáo sẽ dựa trên thông tin đăng ký của Bên B trên màn hình quản lý để thiết lập liên kết đăng quảng cáo giữa Bên B và chủ quảng cáo.
2. Sau khi liên kết đăng quảng cáo được thiết lập, Bên B có thể tự quyết định có thực hiện đăng quảng cáo hoặc không.
3. Sau khi liên kết đăng quảng cáo được thiết lập, chủ quảng cáo vẫn có thể hủy bỏ liên kết đó.
Điều 9 (Thanh toán hoa hồng)
1. Hoa hồng mà Bên A thanh toán cho Bên B bao gồm các hình thức hoa hồng dưới đây.
a) Hoa hồng theo CPC.
b) Hoa hồng giá cố định hoặc hoa hồng tỷ lệ cố định theo giá trị giao dịch được chủ quảng cáo xác nhận (bao gồm cả trường hợp chủ quảng cáo ủy nhiệm cho Bên A thực hiện việc xác nhận đó).
c) Các hình thức hoa hồng khác do chủ quảng cáo quy định.
2. Chủ quảng cáo hoặc Bên A, đơn vị được chủ quảng cáo ủy quyền, có thể thay đổi CPC, hoa hồng giá cố định, hoa hồng tỷ lệ cố định và điều kiện phát sinh hoa hồng tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Bên B.
3. Bên A sẽ yêu cầu chủ quảng cáo thanh toán các khoản hoa hồng phát sinh khi sử dụng dịch vụ này để trả cho Bên B.
4. Bên B không thể trực tiếp yêu cầu hoa hồng với chủ quảng cáo, mọi thắc mắc về bất kỳ nội dung nào liên quan đến việc thanh toán hoa hồng sẽ liên hệ trực tiếp với Bên A.
5. Bên B đồng ý với nội dung sau: Nếu chủ quảng cáo đã thanh toán hoa hồng của Bên B cho Bên A, thì chủ quảng cáo đó được miễn nghĩa vụ thanh toán hoa hồng cho Bên B.
6. Tùy từng trường hợp, Bên A sẽ thực hiện khấu trừ tại nguồn các khoản thuế từ số tiền hoa hồng chủ quảng cáo thanh toán để nộp thuế theo quy định của nhà nước.
7. Thời gian thanh toán : Cập nhật đơn hàng, đối soát dữ liệu, và tổng kết tiền hoa hồng của mỗi Affiliate site sẽ được thực hiện trong tháng kế tiếp của tháng phát sinh giao dịch được chấp nhận, và sẽ được thanh toán vào tài khoản mà Bên B đã đăng ký vào ngày cuối tháng của tháng tiếp theo (nếu ngày thanh toán trùng vào thứ 7, chủ nhật, ngày lễ hay ngày nghỉ của cơ quan nhà nước, ngân hàng, sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo). Tuy nhiên, nếu số tiền hoa hồng của mỗi Affiliate site chưa đạt mức 200,000 VNĐ (hai trăm nghìn đồng) thì sẽ cộng dồn vào tháng tiếp theo. Ngoài ra, cách tính các khoản thuế sẽ tuân theo pháp luật về thuế tại Việt Nam.
8. Số tiền hoa hồng trả cho Bên B được tính trên các giao dịch mà cuối mỗi tháng chủ quảng cáo đã chấp nhận và các giao dịch được chấp nhận theo quy định tại khoản 13 điều này.
9. Bên A sẽ thông báo với Bên B nếu xảy ra trường hợp không thể thanh toán hoa hồng do thông tin tài khoản không đầy đủ hoặc không chính xác. Bên B thực hiện sửa chữa, thay đổi các nội dung đó trên màn hình quản lý. Việc thanh toán sẽ không thể thực hiện nếu Bên A không nhận được phản hồi từ Bên B. Trong thời hạn 12 tháng từ ngày gửi thông báo, nếu không có phản hồi, Bên B sẽ mất quyền yêu cầu khoản hoa hồng đó. Ngoài ra, trường hợp Bên A đã thực hiện các thủ tục chuyển khoản tiền hoa hồng và bị gửi trả lại thì Bên B phải chịu phí chuyển hoàn ( bao gồm cả thuế giá trị gia tăng ).
10. Trường hợp chủ quảng cáo trì hoãn kỳ hạn thanh toán các khoản phí phát sinh liên quan đến việc sử dụng chương trình này, Bên A sẽ thay mặt chủ quảng cáo thực hiện việc xét duyệt.
11. Trường hợp Bên B ký kết hợp đồng khác ngoài hợp đồng này với Bên A, nếu đã trì hoãn việc thanh toán các nghĩa vụ của hợp đồng đó cho Bên A dù chỉ 1 lần, bất kể đã đến kỳ thanh toán nghĩa vụ của hai bên hay chưa, Bên A có thể thực hiện bù trừ lẫn nhau số tiền công nợ của hai bên.

Điều 10 (Việc thanh toán sau khi hủy bỏ đăng ký của Affiliate site)
1. 6 tháng sau khi đăng ký của Affiliate site bị hủy bỏ, nếu vẫn có giao dịch được chủ quảng cáo chấp nhận, và tiền hoa hồng cho Affiliate site tương ứng với giao dịch đó đạt mức tối thiểu 200,000VNĐ thì Bên B sẽ được thanh toán số tiền hoa hồng đó vào ngày 15 tháng kế tiếp. Khi đó, sẽ thực hiện theo quy định tại khoản 7 điều 9.
2. Một năm sau khi đăng ký của Affiliate site bị hủy bỏ, các khoản hoa hồng vẫn chưa được thanh toán sẽ không được thanh toán cho Bên B.
3. Hoa hồng phát sinh sau khi hủy bỏ đăng ký và hoa hồng chưa được thanh toán trường hợp đăng ký bị hủy bỏ do Affiliate site vi phạm quy ước này sẽ không được thanh toán.CHƯƠNG IV. ĐĂNG QUẢNG CÁO

Điều 11 (Trách nhiệm quản lý)
1. Bên B có trách nhiệm quản lý, đảm bảo Affiliate site của mình luôn ở trạng thái phù hợp, không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc trật tự đạo đức xã hội thông qua Affiliate site của mình hoặc bên thứ ba.
2. Bên B có trách nhiệm quản lý Affiliate site để người dùng không thực hiện các hành vi đăng ký hoặc giao dịch gian lận thông qua quảng cáo, hành vi nhấp chuột hoặc hiển thị không chính xác quảng cáo.
3. Bên B chịu trách nhiệm quản lý mã và mật khẩu đăng nhập vào màn hình quản lý, không thực hiện các hành vi như tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê, mua bán với bên thứ ba, đăng nhập sử dụng cho bên thứ ba. Bên B phải tự chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng, quản lý mật khẩu và mã đăng nhập không phù hợp, bị bên thứ ba sử dụng, không được gây bất kỳ tổn thất nào cho Bên A. Ngoài ra, nếu xác định mã và mật khẩu đăng nhập của mình bị sử dụng bất chính, Bên B phải ngay lập tức thông báo với Bên A và đưa ra phương án xử lý hậu quả phát sinh nếu có.
4. Nếu nhận định Bên B đã vi phạm quy định trên thì Bên A có thể tạm ngừng cung cấp dịch vụ này hoặc hủy bỏ hợp đồng mà không cần thông báo trước cho Bên B.
5. Trường hợp Bên B tự mình cung cấp mạng lưới phân phối quảng cáo, các media hình thành mạng lưới phân phối quảng cáo tương ứng (sau đây gọi là “network media”) sử dụng chương trình này đồng ý với các quy định dưới đây.
a) Trừ trường hợp có sự đồng ý của Bên A, Bên B không được tự ý cho các network media hay bên thứ ba sử dụng dịch vụ này.
b) Bên A không có bất kỳ trách nhiệm nào với các network media, nếu chủ quảng cáo hay bên thứ ba phải chịu bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng chương trình này của network media, Bên B phải tự chịu trách nhiệm giải quyết, không được gây bất kỳ thiệt hại nào cho Bên A.
c) Trường hợp network media bị hủy bỏ theo quy định điều 30 quy ước này, Bên A sẽ hủy bỏ hợp đồng với Bên B không cần thông báo trước, Bên B không được phản đối hay khiếu nại.
d) Network media phải chấp nhận, tuân thủ các điều khoản quy định dưới đây.
e) Network media phải tuân thủ các nội dung của quy ước này giống như Bên B. Các quy định về nghĩa vụ thanh toán hoa hồng không áp dụng với network media.
f) Nếu hợp đồng giữa hai bên kết thúc thì việc cung cấp chương trình này cho network media cũng tự động kết thúc và network media không thể tiếp tục sử dụng chương trình này.
6. Bên B nhanh chóng chuyển các thông báo hoặc các liên lạc khác liên quan đến chương trình này cho network media.
7. Trường hợp network media vi phạm các quy định trong quy ước này, Bên B phải tự mình chịu trách nhiệm, nhanh chóng yêu cầu xem xét các vi phạm đó.

Điều 12 (Nghĩa vụ đăng quảng cáo)
Bên B phải đăng quảng cáo liên tục trên ít nhất trên 1 Affiliate site.

Điều 13 (Giới hạn số lượt đăng quảng cáo)
Nếu chủ quảng cáo quy định số lượng quảng cáo có thể đăng tải, Bên B không được vi phạm quy định đó.

Điều 14 (Hành vi cấm)
Khi sử dụng chương trình này, Bên B không được thực hiện các hành vi dưới đây, Bên A có thể tạm dừng việc phân phối quảng cáo của các Affiliate site mà không cần thông báo trước nếu phát hiện ra các hành vi đó. Trường hợp Bên A xác định được các quảng cáo mà Affiliate site sử dụng đã bị cố ý chuyển giao hoặc cho mượn, Bên A có quyền khởi kiện người quản lý hay người sở hữu media đăng tải quảng cáo đó. Ngoài ra, nếu xác định được các hành vi dưới đây, Bên A có thể yêu cầu bồi thường các thiệt hại phát sinh:
1. Thay đổi mã nguồn quảng cáo, mã quảng cáo và dữ liệu quảng cáo : Tự ý thay đổi nguồn HTML dùng để hiển thị quảng cáo cũng như hình ảnh, lời nói sử dụng trong quảng cáo (sau đây gọi chung là “mã quảng cáo”), trừ trường hợp được chấp nhận từ Bên A hoặc chủ quảng cáo. Ngoài ra, đăng nguồn HTML của quảng cáo hoặc mã quảng cáo có chứa scrip có thể gây ảnh hưởng đến quảng cáo đó trên Affiliate site và các media ngoài Affiliate site.
2. Đăng quảng cáo trên các media ngoài Affiliate site. Tự đăng tải hoặc cho phép bên thứ 3 đăng tải mã quảng cáo của chương trình này trên các trang dưới đây, bất kể vì mục đích gì.
a) Các media không phải là Affiliate site mà chủ quảng cáo đã liên kết.
b) Các media không phải là media của Bên B, media do bên thứ ba vận hành hoặc các media tương tự.
c) Các Email thông báo, mailing list và các loại email có thể đọc trên các trình duyệt sử dụng PC và các chương trình email.
3. Các cụm từ bị cấm: Sử dụng các từ ngữ để ép buộc, thỉnh cầu click để nhận hoa hồng và từ ngữ gây hiểu lầm cho người đọc mô tả các thông tin liên quan đến quảng cáo.
4. Hành vi bị cấm: Bên B tự mình hoặc thông đồng với bên thứ ba, thực hiện các hành vi sau: hiển thị quảng cáo trái pháp luật, cho phép tạo ra các click quảng cáo trái pháp luật, thực hiện click với số lượng nhiều, liên tục đối với quảng cáo được thiết lập hoa hồng theo click, đăng ký hoặc giao dịch gian lận trên link quảng cáo của mình. Hành vi nhận hoa hồng không chính đáng hoặc các hành vi tương tự mà Bên A phát hiện ra.
5. Hành vi spam: như gửi thư rác liên quan đến quảng cáo, nhập thông tin lên các bảng thông báo hoặc bằng các phương thức khác truyền thông tin gây phiền nhiễu cho bên thứ ba.
6. Xúi giục chủ quảng cáo ký hợp đồng riêng: Không có sự đồng thuận bằng văn bản của Bên A, Bên B trực tiếp xúi giục hoặc ép buộc chủ quảng cáo ký kết hợp đồng riêng liên quan đến việc đăng quảng cáo. Tuy nhiên, không giới hạn với các chủ quảng cáo dưới đây.
a) Trở thành chủ quảng cáo của chương trình này thông qua sự giới thiệu của Bên B.
b) Có quan hệ hợp đồng trước khi Bên B trở thành Affiliate site của chương trình này.
Nếu phát hiện Bên B vi phạm quy định tại điều này, trên cơ sở xác định nội dung đó với Bên B, Bên A có thể hủy bỏ hợp đồng theo quy định tại điều 30 hợp đồng này.
7. Mua từ khóa mà chủ quảng cáo đã chỉ định: Bên B không mua, hiển thị các từ khóa dưới đây trên các quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm. Ngoài ra, nếu Bên B gây ra tổn thất cho bên thứ ba, bao gồm cả nhà quảng cáo do vi phạm các quy định tại điều này, Bên B phải tự chịu trách nhiệm giải quyết và bồi thường thiệt hại khi có yêu cầu, không được gây ra bất kỳ sự thiệt hại lợi ích nào cho Bên A:
a) Từ khóa xâm phạm hoặc có khả năng xâm phạm lợi ích của chủ quảng cáo.
b) Từ khóa xâm phạm hoặc có khả năng xâm phạm lợi ích của bên thứ ba.
c) Từ khóa mà chủ quảng cáo đã chỉ định, tuy nhiên, không giới hạn trường hợp chủ quảng cáo đồng ý riêng với việc mua từ khóa của Bên B.
8. Tiền hoa hồng: Bên B không sử dụng hoa hồng để cấp lợi ích cho thành viên của mình hoặc hoặc người dùng của Affiliate site tương ứng trừ trường hợp được sự đồng ý của Bên A.
9. Đăng bài viết: Bên B tự đăng tải bài viết theo ý muốn của mình, không đăng tải theo yêu cầu của chủ quảng cáo, viết bài sử dụng từ khóa mà chủ quảng cáo chỉ định nhằm mục đích cố ý ca ngợi sản phẩm, dịch vụ của chủ quảng cáo.
10. Thay đổi nội dung Affiliate site: Trừ trường hợp đã thông báo, hoặc có sự đồng ý của Bên A, Bên B không được thay đổi phần lớn nội dung so với khi đăng ký Affiliate site.
11. Các hành vi phi pháp khác: Bên B không được thực hiện các hành vi phi pháp hoặc các hành vi mà Bên A cho là gian lận nhằm mục đích nhận được hoa hồng.

Điều 15 (Thay đổi quảng cáo)
Chủ quảng cáo có thể thay đổi nội dung quảng cáo mà không cần bất kỳ thông báo trước nào với Bên B.
Điều 16 (Ngừng link khi kỳ hạn đăng quảng cáo kết thúc)
1. Khi kỳ hạn đăng quảng cáo kết thúc, Bên B phải ngay lập tức ngừng đăng nguồn hoặc mã nguồn HTML của quảng cáo đó, cũng như hình ảnh, lời nói sử dụng trong quảng cáo.
2. Chủ quảng cáo có thể tạm dừng link quảng cáo mà không cần thông báo trước cho Bên B.
Điều 17 (Xóa mô tả khi kỳ hạn đăng quảng cáo kết thúc)
Khi kỳ hạn đăng quảng cáo kết thúc, Bên B phải xóa bỏ các mô tả liên quan đến nội dung quảng cáo đã đăng. Trường hợp Bên B chậm trễ, gây thiệt hại cho chủ quảng cáo hoặc Bên A, Bên B có nghĩa vụ phải bồi thường các thiệt hại đó.CHƯƠNG V. VẬN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH AFFILIATE

Điều 18 (Thông báo và liên lạc với Bên B)
Bên B đồng ý nhận liên hệ, thông báo qua email và các hình thức khác từ Bên A và chủ quảng cáo trong trường hợp cần thiết.

Điều 19 (Giám sát)
1. Bên A sẽ tự thực hiện công tác giám sát để xác định xem Bên B có sử dụng chương trình này tuân theo các quy định hay có hành vi vi phạm quy ước này không.
2. Trường hợp thông qua việc giám sát, Bên A xác định rằng Bên B có hành vi vi phạm quy ước này hoặc có khả năng cao đã thực hiện các hành vi vi phạm, Bên A có thể từ chối thanh toán toàn bộ hay một phần phí hoa hồng, ngoài ra, có thể hủy bỏ đăng ký của Affiliate site mà không cần thông báo trước. Bên B không được kháng nghị hay phản đối.
3. Trường hợp xác định hành vi vi phạm của Bên B có tính chất nghiêm trọng và phi pháp, Bên A có thể khởi kiện, tố cáo vụ việc ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật. Nếu chủ quảng cáo và bên thứ ba có liên quan yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại, theo quy định của Chính sách bảo mật thông tin cá nhân, Bên A sẽ hợp tác cung cấp thông tin. Bên B không được kháng nghị hay phản đối việc này.
4. Việc giám sát quy định trong điều này do Bên A tự thực hiện, tuy nhiên đây không được coi là nghĩa vụ của Bên A.

Điều 20 (Xếp hạng Affiliate site)
Bên A sẽ xét lập bảng xếp hạng Affiliate site dựa trên các tiêu chí độc lập của mình và xem xét đến loại hình, chất lượng, thực thu của Affiliate site trong chương trình này. Bên A không tiết lộ các tiêu chí xếp hạng cho Bên B và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc này. Bên B không được khiếu nại về kết quả xếp hạng này.
Điều 21 (Ủy quyền vận hành)
Bên A có thể ủy quyền một phần hay toàn bộ việc vận hành chương trình này cho bên thứ ba, tuân theo các quy định về Chính sách bảo mật thông tin cá nhân. Khi đó, Bên A có trách nhiệm giám sát tình trạng vận hành chương trình này của bên thứ ba, quyền lợi nghĩa vụ, vai trò của Bên A được quy định trong quy ước này không thay đổi.

Điều 22 (Tạm ngừng chương trình này)
1. Trường hợp thực hiện bảo dưỡng bảo trì, nâng cấp chức năng hệ thống, Bên A sẽ thông báo cho Bên B qua email, đăng lên website quản lý vận hành hoặc bằng một hình thức khác.
2. Nếu phát sinh một trong các trường hợp dưới đây, Bên A có thể tạm dừng một phần hay toàn bộ chương trình này mà không cần thông báo trước cho Bên B. Theo đó, Bên A không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc này.
a) Trường hợp phát sinh các vấn đề như không thể sử dụng toàn bộ hay một phần các chức năng của chương trình này hay các chức năng không thể hoàn thành do hoàn cảnh khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng mà Bên A không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép như: môi trường truyền thông liên quan đến dịch vụ bị cản trở, thiên tai, hỏa hoạn, biểu tình, đạo luật của chính phủ, lũ lụt, dịch bệnh, bạo động, chiến tranh, khủng bố hoặc các nguyên nhân tương tự.
b) Trường hợp phát sinh các vấn đề như không thể sử dụng toàn bộ hay một phần các chức năng của chương trình này hay các chức năng không thể hoàn thành do sự không tương thích trên hệ thống chương trình, cũng như hành vi phá hoại chương trình này của bên thứ ba như hacking, cracking hay các nguyên nhân tương tự mặc dù Bên A đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
c) Trường hợp tạm dừng vận hành chương trình này do nhận định độc lập của Bên A.

Điều 23 (Cam kết của chương trình này)
1. Bên A không thực hiện bất kỳ hình thức bảo đảm nào đối với việc nhận được hoa hồng của Bên B sử dụng chương trình này.
2. Bên A sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp an ninh có hiệu quả để không có virus hay các nội dung có hại trong chương trình, nhưng không đảm bảo rằng các biện pháp đó là hoàn hảo.

Điều 24 (Miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại)
1. Bên A không chịu trách nhiệm bồi thường về bất kỳ thiệt hại nào mà Bên B phải chịu do sử dụng chương trình này, trừ trường hợp thiệt hại gây ra do hành vi cố ý hoặc lỗi từ Bên A.
2. Trường hợp Bên B gây thiệt hại cho bên thứ ba và chủ quảng cáo khi sử dụng chương trình này, Bên B phải tự chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề đó, và không được gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho Bên A.

Điều 25 (Bảo vệ, quản lý dữ liệu)
Bên A tuân thủ Chính sách bảo mật thông tin cá nhân mà Bên A đã thiết lập trong bảo vệ, quản lý dữ liệu nhận được từ Bên B.

Điều 26 (Bảo mật thông tin)
1. Nếu không có sự đồng thuận trước bằng văn bản của Bên A, Bên B không được tiết lộ cho bên thứ ba các thông tin về công nghệ, kinh doanh, công việc của Bên A và chủ quảng cáo liên quan đến chương trình này và được công nhận là thông tin mật, trừ trường hợp các thông tin được xác định là thông tin công cộng.
2. Quy định này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi hợp đồng này kết thúc.

Điều 27 (Sử dụng thông tin cá nhân)
1. Bên A tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng như Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Bên A khi sử dụng thông tin cá nhân của Bên B nhận được theo chương trình này.
2. Trường hợp Bên B vi phạm quy ước này hoặc có nguy cơ cao đã có hành vi vi phạm, Bên A có quyền cung cấp các thông tin của Bên B ( bao gồm cả thông tin cá nhân) cho công ty cung cấp chương trình Affiliate khác.
3. Trường hợp có yêu cầu công khai thông tin liên lạc của Bên B từ phía chủ quảng cáo để liên lạc trực tiếp với Bên B về việc vi phạm quy ước này của Bên B, nếu nhận định là phù hợp, Bên A sẽ thông báo trước với bên B về sự việc này và sẽ cung cấp các thông tin tối thiểu cần thiết (như địa chỉ, tên, tên công ty, phòng ban chịu trách nhiệm, người đại diện, số điện thoại, số FAX, email,… ) để chủ quảng cáo có thể thực hiện liên lạc.
4. Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: Công an, tòa án,… Bên A sẽ cung cấp thông tin trong phạm vi quy định của pháp luật.

Điều 28 (Bản quyền sở hữu trí tuệ)
1. Bên B xác nhận bản quyền nội dung của chương trình này, hệ thống này và các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc sở hữu của Bên A.
2. Bên B xác nhận chỉ sử dụng chương trình này trong phạm vi mục đích sử dụng của chương trình, trong thời hạn sử dụng chương trình.
3. Trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A, Bên B không được thiết lập quyền sử dụng lại dựa theo quyền sử dụng chương trình này, không được chuyển giao, thế chấp cho bên thứ ba hoặc sao chép một phần hay toàn bộ chương trình này để chuyển giao, cho thuê, thế chấp hoặc chuyển thành tài sản sở hữu cho bên thứ ba. Bên B không được phép hủy bỏ quyền sử dụng chương trình này hoặc các bản sao của nó dưới bất kỳ hình thức nào.CHƯƠNG VI . KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH AFFILIATE

Điều 29 ( Hủy bỏ đăng ký)
1. Bên B có thể hủy bỏ đăng ký, tạm dừng sử dụng chương trình này bằng cách thực hiện các thủ tục mà Bên A đã quy định.
2. Đăng ký của Bên B chỉ hủy bỏ khi hủy bỏ đăng ký toàn bộ Affiliate site trên hệ thống.
3. Bên A có thể tạm ngừng việc sử dụng dịch vụ này, hủy bỏ đăng ký mà không cần thông báo trước với các Affiliate site thuộc các trường hợp dưới đây:
a) Khi Affiliate site vi phạm quy ước này.
b) Không đăng nhập vào trang quản lý hay không có quảng cáo được đăng tải hay không nhấp chuột xem trong suốt 1 năm trở lên.
4. Các Affiliate site hoặc Bên B vi phạm quy ước này, bị hủy bỏ đăng ký, có thể sẽ không được đăng ký lại vào chương trình này trừ trường hợp đồng ý của bên A.
5. Bên A, với thông báo trước 30 ngày, có thể hủy bỏ đăng ký của Affiliate site bất kỳ lúc nào.

Điều 30 (Hủy bỏ hợp đồng)
1. Bên B có thể hủy bỏ hợp đồng theo quy ước này, tạm dừng sử dụng chương trình này bằng cách thực hiện các thủ tục mà Bên A đã quy định.
2. Bên A có thể hủy bỏ hợp đồng với Bên B theo quy ước này, với việc thực hiện thông báo trước 30 ngày cho Bên B bằng văn bản hoặc email. Tuy nhiên, Bên A có thể hủy bỏ hợp đồng mà không cần thông báo trước cho Bên B trong các trường hợp dưới đây:
a) Bên B hoặc Affiliate site vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm cao.
b) Trường hợp Bên B hoặc Affiliate site vi phạm các quy định này, và có sự gian dối trong các tuyên bố quy định tại điều 7.
c) Trường hợp Bên B bắt đầu các thủ tục pháp lý như bị thu giữ, thu giữ tạm thời, đấu giá, phá sản, tái thiết dân sự, tái tổ chức doanh nghiệp.
d) Trường hợp bắt đầu tự thanh lý hoặc bắt đầu các thủ tục tái kinh doanh.
e) Trường hợp người vận hành Affiliate không có khả năng trả các khoản thuế, phí, bị tạm giữ.
f) Trường hợp có sự đình chỉ giao dịch của phòng thanh toán bù trừ với Bên B.
3. Việc hủy bỏ hợp đồng giữa hai bên cũng có nghĩa là hủy bỏ đăng ký của toàn bộ các Affiliate site mà Bên B đang vận hành.
Trường hợp Bên B vi phạm quy ước, hoặc các quy định, hướng dẫn liên quan đến quy ước này, Bên A có quyền từ chối thanh toán hoa hồng..Ngoài ra, Bên A có quyền hủy bỏ hợp đồng hoặc hủy bỏ đăng ký của Affiliate site mà không cần thông báo trước, Bên B không có quyền khiếu nại hoặc kháng nghị về việc này.
4. Trường hợp hợp đồng giữa 2 bên bị hủy bỏ do các lý do nêu trên thì Bên A có thể yêu cầu Bên B hoàn trả toàn bộ số tiền hoa hồng đã được thanh toán tính đến thời điểm hợp đồng bị hủy bỏ. Ngoài ra, Bên A cũng có thể yêu cầu Bên B thanh toán toàn bộ các chi phí liên quan đến việc hủy bỏ hợp đồng này (chi phí lao động, chi phí vận chuyển, chi phí luật sư, chi phí khác trong trường hợp thực hiện thủ tục tố tụng tại tòa án).
5. Bên B sau khi nhận được yêu cầu hoàn trả tiền hoa hồng hoặc các chi phí liên quan khác được quy định tại khoản 5 điều này có trách nhiệm thanh toán ngay cho bên A trong thời hạn quy định kể từ khi nhận được yêu cầu thanh toán.CHƯƠNG VII . CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 31 (Cấm chuyển giao quyền và nghĩa vụ)
Nếu không có văn bản đồng thuận trước của Bên A, Bên B không được chuyển giao, ủy nhiệm quyền và nghĩa vụ, vị trí trong hợp đồng này cho bên thứ ba, không chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ trên làm vật đảm bảo hay cho bên thứ ba sử dụng.
Điều 32 (Thay đổi điều kiện và quy ước)
Bên A có thể sửa đổi quy ước và các điều khoản liên quan mà không cần sự đồng ý của Bên B. Mối quan hệ giữa 2 bên sẽ được ứng dụng và điều chỉnh bởi quy ước này sau khi sửa đổi.
Điều 33 (Thay đổi/ Hủy bỏ chương trình này)
1. Bên A có thể thay đổi hay hủy bỏ toàn bộ hoặc 1 phần nội dung và hình thức chương trình này. Bên A không chịu trách nhiệm với những thiệt hại phát sinh của Bên B do những thay đổi đó.
2. Khi Bên A hủy bỏ chương trình này theo quy định trên, Bên A sẽ thông báo trước cho Bên B trong một khoảng thời gian hợp lý hoặc thông báo sau trong trường hợp khẩn cấp.
Điều 34. ( Phương thức giải quyết tranh chấp)
Trong quá trình thực hiện quy ước mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
Điều 35. ( Luật điều chỉnh )
Quy ước này cũng như mối quan hệ giữa 2 bên sẽ áp dụng và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật Việt Nam.      Đăng ký cộng tác viên